mazal tekes tipul hebetim mekorot shmot shealot odot

    

אתם עסוקים מאד בשמחתכם על בן המשפחה החדש, ובהתאוששות מן הלידה, ובכל זאת, באותו שבוע ראשון, נרגש ועמוס – עליכם להתחיל לתכנן את ברית המילה, ברית שיכרות ילדכם עם בוראו ביום השמיני ללידתו.

קצת היסטוריה...

מקורה של ברית המילה הוא בציווי האלוהי לאברהם אבינו למול את בנו יצחק: "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך: המול לכם כל זכר". מצווה זו חלה לא רק על יצחק עצמו, אלא על כל צאצאיו הזכרים של אברהם אבינו, לאורך כל הדורות. ואכן, התורה מתארת אירועי ברית מילה נוספים: האירוע בו אברהם מל את עצמו, האירוע בו נימול בנו של משה רבנו על-ידי אימו, והאירוע בו נדרש יהושע למול את כל הזכרים שטרם נימולו, לקראת הכניסה לארץ ישראל.

עם ישראל, בכל תפוצות גלותו, המשיך לקיים מצווה זו ולמול את בניו. עם השנים הפכה ברית המילה לסמל המשמעותי ביותר של הקשר בין עם ישראל לבין אלוהיו, סימן בגוף שמעיד על ברית שבלב. ברית המילה גם הפכה לסמל לייחודו של עם ישראל מכל אומות העולם, ובתקופות רבות מסרו יהודים את נפשם על מנת להמשיך ולקיים מסורת זו. תמיד נלווה כאב מסוים לפעולה זו, אולם ברית המילה נתפסה כדרכם של בני האדם להיות שותפים לאלוהים במעשה תיקון העולם, ומשום כך ברית המילה קשורה מאז ומתמיד במסיבה שעורכים לכבוד התינוק ובסעודה חגיגית – חג כניסתו של התינוק החדש לחיק העם היהודי.

קצת סטטיסטיקה עכשווית...

במדינת ישראל של היום, מלים כמעט כל היהודים את בניהם בברית המילה המסורתי, ורואים חשיבות רבה בטקס זה כחלק משייכותם לעם ישראל. 97% מהגברים היהודים ילידי הארץ הם נימולים (נתוני קה"ל, עיתון ירושלים, 26 ביולי 2000). 74% מנשאלי מחקר בנושא, משיבים כי 'חשוב להם מאד' כי תיערך ברית מילה בטקס דתי במשפחתם, וטקס הברית מדורג במקום הגבוה ביותר מבין הטקסים הדתיים החשובים לציבור בארץ (מכון גוטמן, קרן אביחי, דצמבר 1993). במדינת ישראל של היום, בציבור היהודי – הפכה ברית המילה לנורמה חברתית מקובלת, ואף מרבית היהודים שאינם מרגישים קשר אל המסורת, כן מקיימים את ב.רית המילה, כחלק מן הציבוריות היהודית בארץ.

 מהי בעצם ברית מילה?

מילה היא פעולה כירורגית, אשר במסגרתה מורידים את עור הערלה של תינוק זכר . .הערלה היא מין שרוול עבה המכסה את אבר המין ומרכזת בתוכה הפרשות וחיידקים אשר מצריך טיפול וניקיון מיוחד בגיל שמונה ימים, יש בערלה מעט מאד כלי דם ועצבים, ולכן עצם ההורדה איננה כרוכה בכאב וסיבוך מיוחד ובהחלט משאיר את הילד מחוסן יותר נגד מחלות וגירויים .

מזל טוב   |    טקס   |    טיפול   |    הביטים   |    מקורות   |    שמות   |    שאלות   |    אודות המוהל