odot shealot shmot mekorot hebetim tipul tekes mazal

      

חשיבות שם האדם

 • מצינו בחז"ל על גודל חשיבותו של שם האדם ועל ההקפדה לקרוא בשם טוב.

 • שם האדם גורם להאדם לטוב ולהיפך. (ברכות ז: מדרש תנחומא פ' האזינו) ואפילו לא כוונו לזה. ולדוגמא נח מצא חן, ער  בכור יהודה רע בעיני ה', אלעזר קל בעזרו,  בצלאל בצל קל. (זוהר בראשית נח: ויקהל רכ"ג: ויקרא ע"ה:)

 • השם מורה על שורש הדבר שלה, וכל דבר רמוז בו. (ע"פ רמב"ן וספורנו בראשית פרק ב')

 • קריאת שם בשם טוב גורם לגדלות האדם. ברכות ז: שמו של האדם אם זה על שם האבות יהיה "נוטה" במידותיו למדה שרמוז שמו ולדוגמא שם אברהם יהיה נוטה לצד עשיית חסד ושם יוסף יהיה זן ומפרנס לאחרים וכדומה. (מגיד משרים לב"י פרשת שמות) ולא בהכרח שיהיה כך.

 • השמות שיש לישראל הם שמות הנשמות ולא לגוף. (אור החיים דברים ל"א) וכמו שתפיסת הגוף  הוא בגשמי שאוחז בגופו כך תפיסת הנשמה הוא ע"י קריאת שמו (בעש"ט) והראיה שכשהאדם ישן (מעולף) ורוצים להעירו יותר קל להעירו ע"י קריאת שמו מאשר ע"י דחיפת גופו. (ע"פ נועם אלימלך פרשת שמות)

 • השם של האדם רומז על בחינת חיותו שיש לכל אחד מישראל חלק אלקי קדוש. (זרע קודש פרשת שמות)
  שם האדם חיותו כל ימיו. (באר מים חיים פרשת בראשית)

 • שמו של אדם הוא נשמתו ובכל אות ואות שבשמו יש השפעה מן השמים. (אגרא דכלה דף מ"ט:)

 • השם הוא התכלית המבוקש שנברא האדם בעבורו. (שפת אמת פרשת וישב)

 • שם יהודי כשלעצמו מסוגל לקדש את האדם. (אדמו"ר מצאנז זצ"ל)

 • זכרו כיין לבנון,(הושע י"ב). אמר הקב"ה חביב עלי שמותם של גרים כיין נסך שקרב לפני על גבי המזבח. [זכרו הכוונה שמו] (ויק"ר א' פרשה ב') 

 • ריבוי השמות אשר ישים ה' בפי אבי הבן מורה על ריבוי כוחות נפשיים ממדרגות הנשמות ולכן אין ללעוג במי שמשים לבנו ב' או ג' שמות כאחד. (זכר דוד מ"א פ פ"א)

 • יש מאד להקפיד בדבר השמות איזה שם לתת, ומקל וחומר מהגויים מימי קדם, שהקפידו לא לתת שמות מסוימים, שלפי חשבונות שלהם לא יצליחו, כ"ש אנחנו עם בני ישראל מאמינים בני מאמינים שצריכים ליזהר לתת שם אחר צדיק וטוב, וח"ו לא לתת אחר שם לא יהודי. (זכר דוד)

   
  שם של רשעים

  .אסור לקרוא אדם לבנו שם של רשע. (יומא לח: מהרש"א תענית כ"ח.) במס' יומא על הפסוק ושם רשעים ירקב, מביאה הגמ' בשם ר' אליעזר רקבובית תעלה בשמותן, ופי' ר"ח שאין אדם נקרא בשם זה ומצליח. והחיד"א פירש שעל ידי שלא יקראו כשמותם ישתכחו מהזיכרון, וכשיש אחרים בשם זה מותר. (שו"ת רמ""א מ"א) וב' טעמים נאמר לזה א' לגנותם ולאבד שמם, ב' דשמא גרים. (דברי יעקב סי' ע"ט)

  שם אחר מי שמת בצעירותו.

  נוהגים לא לקרא שם אחר מי שמת בצעירותו ומשום שרע מזלו. (ים של שלמה גיטין פ"ד) אחר צדיק אפשר לקרא אפי' מת בצעירותו, וטוב להוסיף שם. (אג"מ יו"ד ח"ב סי' קכ"ב, אפרקסא דעניא סי' ק"א)
  יש שכתב שרק כשנהרג, אז רע מזלו ולא לקרא על שמו, אבל השנים שקצב לו הקב"ה לאדם אינה קללה ח"ו. ובמת בלי בנים רע מזלו כי הוא מצד חטאו וזה עונשו. (אג"מ)
  שם אחר מי שמת על קידוש שמו יתברך בשואה, אין להקפיד. ומפני שאי אפשר לומר שמזלם גרם מיתתם. (שו"ת שאילת יצחק) ויש שכתבו שטוב להוסיף שם
  אין קורים אחר מי שלא היה סופו טוב.
  ברע מזלו ישנה קצת שמו או יוסיף עוד שם. (יש"ש)

   הצעות לשמות
   
  (ההפניות למקורות נלקחו מתוך מלון אבן שושן החדש)
  לעיון ברשימת שמות עבריים מוצעים, במקורותיהם ובמשמעויותיהם - לחצו כאן!.

  מקרא:
  * - שמות מהתנ"ך
  # - שמות מתקופת חז"ל (משנה ותלמוד)
  ^ - שמות מימה"ב.
  השאר
  שמות חדשים או מחודשים.

  מקרא לספרי תנ"ך:

  בר' בראשית

  שמ"ב שמואל ב'

  שמ' שמות

  מלכ"א מלכים א'

  ויק' ויקרא

  מלכ"א מלכים ב'

  במד' במדבר

  ישע' - ישעיהו

  דבר' דברים

  דב"א- דברי הימים א'

  שופ' - שופטים

  דב"ב דברי הימים ב'

  שמ"א שמואל א'

   

   

  א

   

  אבא #

  אבדימי #

  אבהו #

  אבויה #

  אבטליון #

  אבי * (מלכ"ב יח 2)

  אביאב

  אביאור              

  אביאל*(שמו"א ט1)

  אביאם

  אביאסף *(שמ' ו24)

  אביב

  אביגד

  אביגדור * (דב"א ד 18)

  אבידוב

  אבידור

  אבידן * (במד' א 11)

  אבידע * (בר' כה4)

  אביה * (שמו"א ח 2, דב"ב יב 16)

  אביהו *(דב"ב יג 20)

  אביהוא *(שמ' ו 23)

  אביהוד*(דב"א ח3)

  אביזמר

  אביחג

  אביחי

  אביחיל *(במד' ג35, אסתר ב15)

  אביחן

  אביטוב * (דב"א ח11)

  אביטל * (שמ"ב ג4)

  אביי #

  אבים *(מל"א יד31)

  אבימלך * (שופ' ט1)

  אבין #

  אבינדב * (שמ"א טז8, שמ"א לא2)

  אבינון

  אבינועם *(שופ' ד6)

  אבינר * שמ"א יד3)

  אבינתן

  אביסמך

  אביעד* (ישע' ט5)

  אביעזר * (יהושע יז2, שמ"ב כג 27)

  אביעם

  אביפלט

  אביקם

  אביר

  אבירום

  אבירז

  אבירם

  אבירן

  אבישאול

  אבישוע

  אבישחר

  אבישי

  אבישלום

  אבישר

  אביתר

  אבנט

  אבני

  אבנר

  אבצן

  אברהם

  אברון

  אבריאל

  אברך

  אבשלום

  אגאל

  אגור

  אגיל

  אגל

  אגם

  אדונים

  אדונירם

  אדי

  אדיב

  אדיר

  אדירם

  אדם

  אדמון

  אדן

  אדר

  אהבה

  אהד

  אהוב

  אהוביה

  אהובעם

  אהוד

  אהליאב

  אהרון

  אודי

  און

  אוסקר

  אופז

  אופיר

  אופק

  אוצר

  אוֹר

  אוּר

  אוראל

  אורגד

  אורטל

  אוֹרי

  אוּרי

  אוריאל

  אוריאן

  אוריה

  אוריון

  אורין

  אורם

  אורן

  אורעד

  אושר

  אושרי

  אחז

  אחי

  אחיאל

  אחיאסף

  אחידע

  אחיה

  אחיהו

  אחיהוד

  אחיטוב

  אחינדב

  אחינועם

  אחיעזר

  אחיעם

  אחיקם

  אידו

  איוב

  אייבי

  איל

  אילון

  אילור

  אילי

  אילן

  אילני

  איסר

  איר

  איתי

  איתיאל

  איתם

  איתמר

  איתן

  אל

  אלאור

  אלד

  אלדד

  אלדור

  אלדן

  אלדר

  אלול

  אלון

  אלחי

  אלחנן

  אלי

  אליאב

  אליאור

  אליאל

  אליאסף

  אליהו

  אליהוא

  אליהוד

  אלימלך

  אלינעם

  אלינתן

  אליסף

  אליעד

  אליפז

  אליצור

  אליקים

  אלירון

  אלירז

  אלירם

  אלירן

  אלישוב

  אלישוע

  אלישי

  אלישיב

  אלישמע

  אלישע

  אלכס

  אלכסנדר

  אלמוג

  אלמגור

  אלנתן

  אלעד

  אלעזר

  אלעל

  אלקנה

  אלרואי

  אלרום

  אמון

  אמוץ

  אמיל

  אמיר

  אמיתי

  אמנון

  אמץ

  אמציה

  אמרי

  אנוש

  אנדי

  אנין

  אנירן

  אסא

  אסיף

  אסף

  אפיק

  אפק

  אפרים

  אציל

  אצל

  אראל

  ארבל

  ארגמן

  ארד

  ארז

  ארזון

  אראל

  ארי

  אריאב

  אריאל

  אריאם

  אריאש

  אריה

  אריכא

  אריק

  ארט

  ארמון

  ארן

  ארנון

  אשד

  אשור

  אשחר

  אשכול

  אשל

  אַשר

  אֹשר

  אשרי

  אתגר

  אתי

  אתרוג

   

  ב

   

  באר

  בארי

  בגד

  בד

  בדולח

  בהט

  בהיר

  בו

  בוב

  בוהק

  בון

  בוני

  בוסתן

  בועז

  בוצר

  בורק

  בושם

  בילו

  בין

  בירן

  ביתן

  בכור

  בלדד

  בליז

  בלפור

  בן

  בן-אל

  בן-אמתי

  בן-חור

  בן-חנן

  בן-עמי

  בן-צבי

  בן-ציון

  בנואל

  בני

  בניאל

  בניה

  בניהו

  בנימין

  בסיס

  בעז

  בצלאל

  בצר

  בר

  בר-אילן

  בר-אל

  בר-יוחאי

  בר-עמי

  בראון

  ברוך

  ברוכאל

  ברוש

  ברזילי

  ברחן

  ברי

  ברית-אל

  ברעם

  ברק

  ברקאי

  ברקן

  בשור

  בשם

  בתואל

   

  ג

   

  גאליה

  גבי

  גביאל

  גביש

  גבע

  גבעול

  גבר

  גברי

  גבריאל

  גברעם

  גד

  גדי

  גדיאל

  גדליה

  גדעון

  גואל

  גול

  גולן

  גון

  גון

  גוני

  גונן

  גור

  גור-אריה

  גוראל

  גוריון

  גורן

  גושן

  גיא

  גיבור

  גידי

  גיורא

  גיל

  גילאון

  גילאי

  גילי

  גילעד

  גילעם

  גילרון

  גיר

  גירון

  גיתי

  גל

  גלאון

  גלבוע

  גליל

  גלעד

  גלעוז

  גמליאל

  גן

  גנוסר

  געש

  גפן

  גרי

  גריון

  גרן

  גרשום

  גרשון

  גשם

  גשן

  גת

  גתי

   

  ד

   

  דב

  דביר

  דגן

  דובב

  דוב

  דובי

  דובר

  דוד

  דויד

  דוידי

  דולב

  דומי

  דון

  דור

  דורון

  דורי

  דוריאב

  דורין

  דותן

  דימור

  דִין

  דַין

  דים

  דין-אור

  דינור

  דישון

  דלב

  דלי

  דן

  דנאור

  דנאל

  דני

  דניאל

  דניעז

  דע-אל

  דעת

  דפן

  דקל

  דקר

  דר

  דראך

  דרום

  דרור

   

  ה

   

  הד

  הדי

  הדר

  הדר-עם

  הוד

  הון

  הורד

  הושעיה

  הידד

  הילול

  הַלל

  הִלל

  המנון

  הר

  הראל

  הרדוף

  הרטוב

  הרי

  הרן

  הרנוף

  הר-ציון

  הרצל

   

  ו

   

  ויקטור

  ולנטין

  ולנטינו

  ורדיאל

  ורדימון

  ורדינון

  ורנן

  ותק

   

  ז

   

  זאב

  זאבי

  זבולון

  זהב

  זוהר

  זורח

  זיו

  זיו-אל

  זיון

  זכאי

  זכריה

  זמין

  זמיר

  זמר

  זמרי

  זר

  זרח

  זרחיה

  זרת

   

  ח

   

  חביב

  חבקוק

  חברון

  חגב

  חג

  חג-אל

  חגי

  חדקל

  חובב

  חוני

  חוסן

  חורב

  חורש

  חזון

  חזקיה

  חי

  חיים

  חיל

  חירם

  חלד

  חמד

  חן

  חנוך

  חנן

  חננאל

  חנניה

  חסד

  חסון

  חסן

  חפר

  חץ

  חצב

  חרמון

  חרש

  חשון

  חשמונאי

   

  ט

   

  טאי

  טבע

  טבעון

  טד

  טדי

  טוב

  טוב-אל

  טוביה

  טוהר

  טום

  טוף

  טופז

  טופיק

  טור-פז

  טיב

  טירן

  טל

  טל-אור

  טל-חן

  טליק

  טלמור

  טמיר

  טנא

  טעמון

  טרק

   

  י

   

  יאיר

  יבין

  יגְאַל

  יגַאֵל

  יגיל

  יגל

  יגר

  ידי

  ידיד

  ידידיה

  ידין

  ידיר

  יהב

  יהוא

  יהואש

  יהוד

  יהודה

  יהוידע

  יהונדב

  יהונתן

  יהורם

  יהושע

  יהושפט

  יהל

  יהלום

  יהלי

  יואב

  יואל

  יואש

  יובב

  יובל

  יובל

  יוגב

  יודן

  יוהד

  יוחאי

  יוחנן

  יולי

  יום

  יום-טוב

  יון

  יונדב

  יונה

  יוני

  יונתן

  יוסי

  יוסף

  יועד

  יורון

  יורם

  יורן

  יותם

  יזהר

  יזרח

  יחזקאל

  יחיאב

  יחיאל

  יטיב

  יכין

  ים

  ים-לי

  ימין

  ימית

  ינאי

  ינוב

  ינון

  יניב

  יניר

  ינעם

  יסעור

  יעד

  יעיד

  יעקב

  יער

  יערי

  יפה

  יפרח

  יפת

  יפתח

  יצהל

  יצחק

  יקום

  יקותיאל

  יקים

  יקיר

  יקר

  יראון

  ירדן

  ירוחם

  ירום

  ירון

  יריב

  ירין

  ירמיה

  יש

  ישוב

  ישי

  ישראל

  ישרון

  יתיב

  יתיר

  יתרו

   

  כ

   

  כבוד

  כוכב

  כורם

  כנען

  כפיר

  כר

  כרם

  כרמון

  כרמי

  כרמל

  כשיר

  כתיר

  כתר

   

  ל

   

  לאור

  לאל

  לב

  לבב

  לבוב

  לבון

  לביא

  לבין

  לבנה

  בנון

  להב

  להט

  לו

  לוז

  לוט

  לוטן

  לוי

  לון

  לחן

  לי

  ליאב

  ליאון

  ליאור

  ליאורן

  ליאל

  לי-און

  לי-בון

  לי-דור

  לי-חי

  ליד

  לידור

  לידן

  לידר

  ליהוא

  ליטוב

  ליחי

  ליטן

  ליעד

  ליעוז

  ליעז

  ליעל

  ליעם

  ליפז

  ליצח

  לירון

  לירז

  לירן

  לי-שי

  ליתן

  לפיד

  לרון

  לשם

   

  מ

   

  מאג

  מאור

  מאי

  מאיר

  מבין

  מגד

  מגדיאל

  מגוון

  מגון

  מגל

  מגן

  מדן

  מואב

  מוטי

  מוניר

  מופת

  מוקיר

  מור

  מור-אל

  מוריאל

  מזר

  מטי

  מטע

  מטר

  מידד

  מידן

  מיכאל

  מיכה

  מירום

  מירון

  מישאל

  מישב

  מיתי

  מיתר

  מכבי

  מלכיאל

  מנואל

  מנור

  מנחם

  מניר

  מנשה

  מסד

  מעגן

  מעוז

  מעין

  מפל

  מצוף

  מצליח

  מקסים

  מרדכי

  מרום

  מרון

  מריאל

  מרידור

  מריון

  משב

  משגב

  משה

  משלט

  מתי

  מתן

  מתנאל

  מתניה

  מתת

   

  נ

   

  נאה

  נהב

  נאור

  נאות

  נאמן

  נב

  נבו

  נבוא

  נבון

  נבות

  נבט

  נבין

  נבל

  נגב

  נד

  נדב

  נדיב

  נדיר

  נדר

  נהדר

  נוב

  נוגה

  נווה

  נוח

  נוטע

  נוי

  נון

  נועד

  נועם

  נוף

  נופר

  נופת

  נור

  נוראל

  נוריאל

  נוריה

  נזר

  נחום

  נחל

  נחמיה

  נחמן

  נחשול

  נטע

  נטף

  ניב

  ניב-אל

  ניל

  ניסן

  ניצן

  ניק

  ניקולאי

  ניר

  ניראל

  נירן

  נירעד

  נירעם

  נישל

  ניתאי

  נלי

  נמרוד

  נס

  נסים

  נעם

  נעים

  נעמן

  נערן

  נפש

  נפתלי

  נצח

  נצן

  נצר

  נר

  נרי

  נריה

  נריהו

  נתאי

  נתי

  נתיב

  נתין

  נתן

  נתנאל

  נתניהו

  נתר

   

  ס

   

  סאלי

  סביון

  סגל

  סהר

  סול

  סוף

  סופר

  סידון

  סיוון

  סימן

  סימן-טוב

  סיני

  סיפן

  סלע

  סם

  סמי

  סנפיר

  סעד

  סער

  ספיר

  סתיו

  סתם

  סתת

   

  ע

   

  עביר

  עברון

  עברי

  עגור

  עגן

  עד

  עדו

  עדי

  עדיאל

  עדין

  עדיר

  עדן

  עודד

  עוז

  עוזי

  עולז

  עומר

  עונג

  עופר

  עז

  עזאי

  עזי

  עזר

  עזרא

  עזרי

  עזרה

  עזרר

  עטר

  עטור

  עטיר

  עידו

  עידן

  עילי

  עילם

  עין-צור

  עינב

  עינן

  עירד

  עירון

  עלי

  עלם

  עמוס

  עם

  עמי

  עמיאור

  עמיאסף

  עמידן

  עמיהוד

  עמיחי

  עמיטל

  עמינדב

  עמיעד

  עמיר

  עמיעז

  עמירם

  עמירן

  עמית

  עמנואל

  עמק

  עמר

  עמרי

  עמרם

  ענב

  ענבר

  ענוג

  ענן

  ענר

  עפר

  עפרון

  עפרי

  עציון

  עצמון

  עקיבא

  ערד

  ערי

  ערן

  עשהאל

  עשת

  עתיד

   

  פ

   

  פאר

  פדהאל

  פדהצור

  פדות

  פדי

  פדיה

  פדיון

  פולג

  פולי

  פול

  פורת

  פז

  פז-אל

  פיוט

  פנחס

  פלג

  פלד

  פלוא

  פלט

  פלטי

  פלטיאל

  פלטיה

  פסח

  פסחיה

  פרח

  פרחיה

  פרי

  פריאל

  פריון

  פרץ

  פשוט

   

  צ

   

  צב

  צבי

  צביאל

  צביון

  צבעון

  צבר

  צדוק

  צדף

  צדק

  צדקיהו

  צהל

  צוהל

  צוהר

  צוף

  צופר

  צוק

  צור

  צורי

  צוריאל

  צוריה

  צח

  צחוק

  צחור

  צחי

  צחר

  צי

  צידון

  ציון

  צין

  צל

  צלאל

  צליל

  צמח

  צנים

  צפניה

  צפריר

  צרור

  צריח

  צריף

   

  ק

   

  קדוש

  קדם

  קהת

  קובוב

  קובי

  קולן

  קון

  קוראל

  קורן

  קידר

  קים

  קין

  קינן

  קיסר

  קיר

  קיש

  קישון

  קמואל

  קמיאל

  קניאל

  קסום

  קסם

  קרוב

  קריב

  קרין

  קרן

  קרן-עד

  קרני

  קרניאל

   

  ר

   

  ראובן

  ראודור

  ראם

  רביב

  רביד

  רגב

  רהב

  רהט

  רואי

  רודד

  רווה

  רוזן

  רוי

  רום

  רומם

  רון

  רוני

  רוניה

  רונן

  רועי

  רותם

  רז

  רזי

  רזיאל

  רחביה

  רחבעם

  רחום

  רחם

  רחמים

  רחמיאל

  ריחן

  רימון

  רכס

  רם

  רמאל

  רמון

  רמי

  רמליהו

  רן

  רני

  רנן

  רע

  רעואל

  רעות

  רעי

  רעם

  רענן

  רצון

  רפאל

  רפי

  רקם

  רשף

  רתם

   

  ש

   

  שאול

  שאולי

  שאנן

  שאלתיאל

  שאר-ישוב

  שבח

  שביב

  שביט

  שבל

  שבת

  שבתאי

  שגב

  שגיא

  שגיב

  שדיאור

  שדמון

  שהם

  שואל

  שובאל

  שובל

  שובר

  שוהם

  שון

  שון-לי

  שוני

  שוע

  שור

  שורק

  שושון

  שחם

  שחף

  שחק

  שחר

  שטח

  שי

  שי-אל

  שי-לי

  שיא-הר

  שיאון

  שיזף

  שילה

  שיר

  שירן

  שכניה

  שלגי

  שלהב

  שליו

  שלום

  שלומי

  שלמה

  שלמון

  שלמי

  שם

  שם-אל

  שם-טוב

  שמאי

  שמגר

  שמואל

  שמורה

  שמח

  שמחה

  שמחון

  שמיר

  שמע

  שמעון

  שמעיה

  שמר

  שמרון

  שמריה

  שמריהו

  שמרעם

  שמש

  שמשון

  שנאן

  שנהב

  שנהר

  שני

  שניאור

  שניר

  שעף

  שעריר

  שפט

  שפי

  שפיר

  שפע

  שפר

  שפרון

  שפריר

  שקד

  שר

  שראל

  שרגא

  שרון

  שריאל

  שריג

  שריד

  ששון

  ששת

  שתול

  שתיל

  שתל

   

  ת

   

  תאום

  תאי

  תאיר

  תבור

  תבל

  תדהר

  תדמור

  תו

  תובל

  תום

  תומי

  תומר

  תור

  תורן

  תחכמוני

  תחן

  תימור

  תימני

  תירוש

  תכלת

  תלם

  תלמי

  תם

  תמוז

  תמור

  תמיר

  תמירון

  תמר

  תנא

  תנאל

  תנחום

  תפוח

  תרדיון

  תרן

  תרשיש

  תשר

   

   

   


   


   :


 

.